Warunki ogólne użytkowania

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki umowy określają szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez PGA TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ZAMIANY 8 LOK. U202, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728167, nr NIP: 9512460407, nr REGON: 380007393, numer telefonu: +48 576 609 604, adres e-mail: kontakt@fury24.pl) w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu Pojazdu (dalej jako „Umowa”), chyba że sama umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu z postanowieniami OWU, strony związane są umową.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu zawartych od dnia 20.11.2020
 3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:
  a) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • Ukończyła 21 lat
  • Posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy, które od co najmniej roku są ważne i które są honorowane na terytorium RP (a w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport). Z dokumentów tych mogą zostać sporządzone kopie, które będą przechowywane w bazie PGA TRANS Sp. z. o. o
  • Jest wpisana do CEIDG lub innego rejestru – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej
  b) Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331KC), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:
  • Przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu na dzień zawarcia umowy odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z odpisu KRS
 4. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę (spełniającą wymogi określone w pkt. 3 OWU) wymienioną w umowie najmu w pozycji „NAJEMCA” lub – za zgodą Wynajmującego – przez osobę wpisaną do umowy jako „DODATKOWY KIEROWCA”.
 5. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
 6. Najemca jest zobowiązany, aby postanowienia OWU lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem naprawienia szkody przez Najemcę.
 7. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
 8. Przy zawarciu umowy najmu – jeżeli umowa ma zostać zawarta przez przedsiębiorcę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (na firmę) – klient ma obowiązek podać szczegółowe dane firmy oraz przedstawić stosowne upoważnienie, w którym zawarte będą także dane osoby zawierającej umowę. W takim przypadku dane firmy muszą znajdować się na umowie, w polu „Najemca”. Wynajmujący ma prawo dokonać weryfikacji tych danych w dowolny sposób, w tym sporządzić ksero dowodu osobistego.
 9. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika oraz Pasażerów do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie Strony.

§2 REZERWACJA SAMOCHODU I ZAWARCIE UMOWY

 1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu przy pomocy formularza na stronie internetowej www.fury24.pl, drogą elektroniczną na adres: kontakt@fury24.pl lub poprzez kontakt z Infolinią pod numerem telefonu +48 576 609 604.
 2. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz internetowy, adres e-mail bądź kontakt z Infolinią, Najemca otrzymuje potwierdzenie jej złożenia na wskazany przez siebie adres e-mail.
 3. Warunkami zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu są:
  • Pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy
  • Zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu
  • Spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 3
  • Podanie danych karty płatniczej/debetowej/kredytowej
  • W przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego
 4. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na warunkach z rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego, co nie uchybia pkt. 18 i 19. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna, przy czym w polu „Najemca” muszą znajdować się dane Wszystkich Najemców.
 5. Wynajmujący po zawarciu Umowy z jednoczesnym spełnieniem warunków określonych w pkt. 3 oraz 29, przekazuje Najemcy do użytkowania pojazd na czas określony w Umowie.
 6. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostaje Protokół Przekazania Pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan Pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy.
 7. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym jak i technicznym najmowanego Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Przekazania. Brak zgłoszonych przez Najemcę zastrzeżeń, o jakich mowa w zdaniu poprzednim powoduje przyjęcie stanu Pojazdu wynikającego z Protokołu Przekazania.
 8. O wysokości kaucji decyduje Wynajmujący, przy czym kaucja zostaje pobrana w granicach od 1000,00zł do 5000,00zł w zależności od klasy auta. Kaucja uiszczona przez Najemcę stanowi zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu należności lub szkód, które mogą powstać podczas korzystania przez Najemcę z pojazdu. Jeżeli Najemca odmawia uiszczenia kaucji bądź nie posiada środków na jej uiszczenie, pracownik PGA TRANS Sp. z. o. o ma prawo nie wydać auta. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu. Zapłata kaucji nastąpić może poprzez dokonanie przelewu środków na rachunek bankowy Wynajmującego, gotówką lub kartą płatniczą poprzez preautoryzacje. Istnieje możliwość dokonania preautoryzacji na karcie płatniczej. Wówczas przy zawieraniu Umowy dokonywana jest na karcie płatniczej Najemcy preautoryzacja w celu zabezpieczenia należności wynikających z Umowy i Regulaminu. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z Umowy oraz z regulaminu. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku braku stwierdzenia, podczas zwrotu pojazdu podstaw do jej zatrzymania. Zatrzymywana jest w przypadku, gdy występują lub mogą wystąpić roszczenia Wynajmującego w stosunku do Najemcy. Zwrot lub zatrzymanie kaucji nie oznacza zrzeczenia się dodatkowych roszczeń.
 9. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący ma prawo wynająć Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki z rezerwacji. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.
 10. Anulowanie rezerwacji na 24 godzin przed terminem podstawienia auta powoduje zwrot kosztów opłaconej rezerwacji. W innych przypadkach zwrot kosztów opłaconej rezerwacji nie przysługuje. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego opłacono rezerwacje.
 11. W przypadku uszkodzenia auta, spóźnienia Klienta, bądź powstania jakichkolwiek innych należności PGA TRANS Sp. z. o. o jest uprawniona do pobrania odpowiedniej kwoty z uiszczonej kaucji. Brak podpisu Najemcy pod protokołem odbioru auta, nie powoduje utraty prawa przez Wynajmującego do pobrania wyznaczonej kwoty zawartej w Cenniku z ówcześnie pobranej kaucji.

§3 ZASADY UŻYWANIA POJAZDU

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w czasie użytkowania pojazdu przez Najemcę w przypadku eksploatowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  • Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego,
  • Zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą, w tym w szczególności prawidłowego zamykania samochodu, zabezpieczenia kluczyków, dowodu rejestracyjnego, pilota (przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu)
  • Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizujących, mijania i drogowych, ewentualnej wymiany żarówek),
  • Stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  • Utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących o intensywnym zapachu
 3. Wyjazd poza granicę Polski do innych krajów Unii Europejskiej jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody, wpisania do umowy kraju wyjazdu oraz wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnej z Cennikiem. Zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami UE. W przypadku wyjazdu bez zgody Wynajmującego i braku opłaty – na Najemcę zostaje nałożona kara umowna, zgodna z obowiązującym Cennikiem. Ponadto w przypadku wyjazdu bez zgody zapisanej w umowie oraz opłaty – Najemca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na pojeździe – zarówno w przypadku awarii, szkody bądź kradzieży. Najemca zobligowany jest również do poniesienia wszelkich kosztów związanych ze sprowadzeniem auta na teren RP oraz opłaty wszystkich ewentualnie poniesionych mandatów poza granicami kraju. Dodatkowo, opuszczenie przez pojazd granic UE oznacza złamanie warunków umowy zagrożone dodatkową karą w wysokości 10000zł.
 4. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem, z właściwościami i przeznaczeniem samochodu oraz w granicach jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
  • Holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
  • Przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
  • Palenie tytoniu w samochodzie,
  • Dokonywanie w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego (m.in. usuwania oznaczeń firmowych),
  • Przewożenie wewnątrz samochodu zwierząt,
  • Podnajmowanie pojazdu oraz jego udostępnianie osobie innej niż użytkownik (dodatkowy kierowca),
  • Wykorzystywanie auta w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, jakichkolwiek naukach lub doskonaleniach jazdy (grozi to karą umowną w wysokości 10000zł) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody/poniesienia kosztów związanych ze szkodą/przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego/zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną m. in. przeróbkami (w zależności od wyboru Wynajmującego).
 5. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 6. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego (m.in. fotelika dziecięcego, nawigacji GPS).

§4 OPŁATY

 1. Standardowe koszty najmu dostępne są na stronie www.fury24.pl, koszty dodatkowe oraz kary umowne dostępne są na stronie www.fury24.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest w złotych polskich z góry (według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu) przelewem bankowym, za pomocą gotówki, za pomocą karty płatniczej/kredytowej/debetowej, w formie cesji wierzytelności z polisy OC sprawcy (w przypadku bezgotówkowego wynajmu pojazdu osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku drogowym).
 3. Opłata za wynajem długoterminowy za pierwszy miesiąc pobierana jest z góry (według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu) na podstawie wystawionej faktury. Kolejne opłaty za wynajem długoterminowy pobierane są co miesiąc na podstawie wystawionej faktury i płatnej do 5 dni od daty wystawienia faktury za pomocą przelewu lub gotówki.
 4. Skrócenie okresu umowy najmu wymaga zgody Wynajmującego. Opłata za skrócenie okresu najmu wynosi 50 zł za każdy nie wykorzystany dzień
 5. W przypadku braku płatności Wynajmujący ma prawo do dokonania blokady rozrusznika.
 6. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów przyjętego w umowie najmu wynosi 0,52 pln netto za każdy kilometr.
 7. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do max 1 godziny, nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. W przypadku opóźnienia większego niż 1 godzina Wynajmujący jest uprawniony do pomnożenia stawki za wynajem trzykrotnie. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez pośrednika, minimum 1 minuta spóźnienia powoduje naliczenie opłaty za rozpoczęcie kolejnej doby. Powyższe uprawnia Wynajmującego do podjęcia czynności wskazanych w pkt. 38 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, Najemca jest zobowiązany do opłacenia dodatkowego okresy najmu za cały jego okres z góry, z tym zastrzeżeniem, że wpłata musi zostać zaksięgowana nie później niż do godziny, w której upływa pierwotny termin zwrotu pojazdu (według aktualnie obowiązującego Cennika).
 9. Opłaty za przedłużenie najmu należy dokonać z góry na jeden z poniższych sposobów:
  • Poprzez kontakt z Infolinią pod numerem telefonu: +48 576 609 604
  • Poprzez link do szybkich płatności mobilnych wygenerowany przez Wynajmującego.
  • Poprzez „szybki przelew” na konto w NEST BANK na rachunek o numerze: 94 2530 0008 2060 1034 8556 0001
 10. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu przy wynajmie długoterminowym, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej, telefonicznej, wiadomości SMS) może rozwiązać umowę najmu natychmiastowo – bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 11. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu, zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub Assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora Assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego o chęci przedłużenia wynajmu na zasadach indywidualnych, zgodnych z obowiązującym Cennikiem przed upływem terminu zwrotu. Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu.
 12. Pojazd posiada zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący, uprawniony jest do zablokowania rozrusznika.
 13. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie itp., oraz upoważnia do przekazania stosownym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wszelkie opłaty wynikające w szczególności z zapytań ze strony organów administracji publicznej oraz wszelkich działań związanych z ww. przewinień pokrywa Najemca. Udostępnienie informacji na wniosek organów objęte jest opłatą administracyjną wg cennika – faktura proforma.

§5 ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w miejscu i o czasie wcześniej ustalonym.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do nałożenia na Najemcę opłat zgodnych z Cennikiem – w razie stwierdzenia powstałych szkód na zwróconym pojeździe. Najemca może otrzymać wezwanie do zapłaty z informacją dot. należności oraz fakturę proformę z podanym sposobem zapłaty.
 3. Niezwrócenie samochodu w terminie zgodnym z umową najmu (w tym także korzystanie z auta w przypadku braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu) – traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu Karnego) i uprawnia Wynajmującego do złożenia organom ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do zablokowania rozrusznika pojazdu, odbioru auta oraz obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi. Powyższe uprawnia także Wynajmującego do naliczenia opłaty za każdą kolejną dobę bezumownego korzystania z auta. Najemca odpowiada również za kradzież oraz wszelkie uszkodzenia auta – powstałe po wyznaczonym terminie zwrotu pojazdu (w przypadku braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu oraz braku płatności za przedłużenie).
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu w stanie takim samym jak w chwili jego wydania, w tym w szczególności – czystego wewnątrz i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu, a w przypadku naruszenia ww. zobowiązania Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 5. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów zgodnych z Cennikiem.
 6. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków itp., Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów zgodnych z Cennikiem. Brak opłat ze strony Najemcy za powstałe uszkodzenia auta, braki w wyposażeniu oraz niezgodność stanu auta ze stanem potwierdzonym w protokole przekazania pojazdu – może skutkować rozpoczęciem przez Wynajmującego procedury windykacyjnej, której wszczęcie wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 500,00zł, a w przypadku konsumentów 200,00zł.
 7. Wynajmujący nie zwraca kosztów za wcześniejszy zwrot samochodu, nie określony w umowie najmu, jak również nie zwraca kosztów nadwyżki w zatankowanym paliwie.

§6 SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W przypadku odmowy udostępnienia samochodu, Najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.
 2. Najemca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Wynajmującego o komunikatach i błędach wyświetlanych na desce rozdzielczej samochodu, mających wpływ na eksploatacje i gwarancję samochodu.
 3. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego odnośnie miejsca, zakresu naprawy oraz kosztów z nią związanych. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 4. Wynajmujący, po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy, jej prawidłowości, braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
 5. Na czas serwisu Wynajmującemu nie przysługuje samochód zastępczy.

§7 USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia pojazdu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 2. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, utraty kluczyków, włamania, kradzieży lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do:
  • Zabezpieczenia pojazdu i uniemożliwienia dalszego jego uszkodzenia,
  • Niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia – zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią (+48 576 609 604) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji,
  • Natychmiastowego wezwania Policji oraz oczekiwania na jej przyjazd
  • W przypadku kradzieży – zwrócenia Wynajmującemu w przeciągu 24 godzin kluczyków i dokumentów pojazdu.
 3. W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionego ubezpieczenia, zwalniającego go z opłaty za uszkodzenie pojazdu.
 4. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, w tym z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uzyskania nazwisk i adresów świadków oraz sporządzenie protokołu wypadku zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego.
 5. W przypadku podania fałszywego oświadczenia dotyczącego szkody bądź zawarcia nieprawdziwych danych, Najemca będzie obciążony całkowitą wartością przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego oraz wszelkimi innymi opłatami wynikającymi np. z postoju pojazdu, kosztami procesu, utratą wartości samochodu w związku ze szkodą, itp.
 6. W przypadku utraty lub kradzieży pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania Najemcy, zostanie on obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego Pojazdu.
 7. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu z powodu okoliczności, za które Najemca nie ponosi winy, Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w przeciągu 12 godzin (w Polsce) od chwili poinformowania Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podstawienia samochodu o innych parametrach technicznych (inna przestrzeń ładunkowa). Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej lub innych parametrów technicznych, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 8. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  • Awarii bądź uszkodzenia samochodu z winy Najemcy – chyba że posiadał on wykupione Pełne ubezpieczenie,
  • Awarii bądź uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, poza terytorium RP,
  • Utraty albo zniszczenia dowodu rej., polisy ubezp., lub kluczyków do samochodu,
  • Przebicia opony bądź braku paliwa.

§8 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenie AC.
 2. W przypadku ujawnienia przez Wynajmującego szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, a która nie może być pokryta z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego Najemca zostanie obciążony obowiązkiem Naprawienia Szkody (do wysokości 5000 zł) rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie Szkody stanowi obowiązek Najemcy niezależnie od tego czy Wynajmujący zdecyduje się na pokrycie szkody z polisy AC czy zdecyduje się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.
 3. W przypadku niepoinformowania Wynajmującego o jakimkolwiek zdarzeniu drogowym, w którym uczestniczył pojazd użytkowany przez Najemcę Najemca przenosi na Zakład Ubezpieczeń Wynajmującego prawo do regresu równowartości odszkodowania lub świadczenia wypłaconego z tytułu tej szkody przez Zakład Ubezpieczeń Wynajmującego.
 4. Ww. prawo do regresu dotyczy także przypadków, gdy uczestniczący w zdarzeniu Najemca lub osoba przez niego upoważniona nie posiadała uprawnień do prowadzenia pojazdów lub była pod wpływem alkoholu lub podobnie działających substancji odurzających.
 5. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia pojazdów dostępne są w każdym oddziale Wynajmującego.
 6. W przypadku wynajmu samochodów, które posiadają polisę Assistance, pokrywa ona koszt w zakresie, w jakim została zawarta. Najemca przy podpisaniu umowy otrzymuje informację w zakresie powyższego.

§9 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest Wynajmujący PGA TRANS Sp. z. o. o z siedzibą w WARSZWAWIE ul. ZAMIANY 8 LOK U202. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług PGA TRANS Sp. z. o. o. Oświadcza się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych Umów.
 2. Poprzez zawarcie umowy wynajmu z PGA TRANS Sp. z. o. o, Najemca oraz osoba upoważniona do kierowania pojazdem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług najmu pojazdów jak i w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Zawarcia oraz realizacji umowy najmu
  • Dochodzenia zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia,
  • Marketingowym, związanym z promocją usług PGA TRANS Sp. z. o. o
 4. Najemca oraz osoby uprawnione do kierowania pojazdem, mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Wynajmującego z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 6. Najemca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ze zgromadzonymi przez Firmę danymi osobowymi, Najemca może zapoznać się w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres mailowy: kontakt@fury24.pl . Możliwe jest również zgłoszenie prośby o poprawę utrzymywanych przez Firmę danych osobowych, tak aby były one aktualne.
 8. W przypadku niewywiązania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane osobowe Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej, itp.

§10 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: kontakt@fury24.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Okres ten wyklucza dni świąteczne.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ogólne warunki umowy oraz Cennik, stanowią integralną część umowy Najmu.
 3. Za naruszenie któregokolwiek z warunków OWU, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Strony zobowiązują się niezwłocznie do zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczony.
 5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

CENNIK OPŁAT Z ZWIĄNYCH Z WYNAJMEM (BRUTTO)

Obowiązuje od dnia 10.11.2020 r.
Podstawienie lub odbiór auta na terenie miasta
50zł
Podstawienie lub odbiór auta w okolicy miasta
80zł
Obsługa w godzinach 19:00 – 08:00
80zł
Zwrot brudnego auta
opłata jednorazowa przed podstawieniem
100zł
Wyjazd poza granice kraju w obrębie UE
opłata jednorazowa przed podstawieniem
149zł

CENNIK KAR UMOWNYCH (BRUTTO)

Obowiązuje od dnia 20.11.2020 r.
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)
5000zł
Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie
5000zł
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt
500zł
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem
500zł
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem
2500zł
Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP
5000zł
Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka bądź pilota od samochodu
2000zł
Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy lub naklejki rejestracyjnej Za każdy element
1000zł
Uszkodzenie opony - nienaprawialne
1000zł
Uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka
150zł/szt
Uszkodzenie felgi aluminiowej
1000zł/szt
Uszkodzenie felgi stalowej
500zł/szt
Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku
+ koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
100-2000zł
Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego
+ koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
500zł
Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa
3000zł
Uzupełnienie brakującego paliwa
30zł + 5,50zł/l brakującego paliwa
Zwrot brudnego pojazdu – bez prania tapicerki
150zł
Zwrot brudnego pojazdu typu BUS 9-os – sprzątanie (nie dotyczy tapicerki)
100zł
Zabrudzenie tapicerki – pranie
350zł
Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatów
+ koszt rzeczywistego mandatu
500zł
Opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatów
+ koszt rzeczywistego mandatu
200zł
Opłata administracyjna za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym za sporządzenie wezwania do zapłaty
500zł
Zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu Wynajmującego
Trzykrotność stawki dobowej za każdą rozpoczęta dobę zwłoki
Opłata za każdy wyjazd terenowy związany z odbiorem niezwróconego pojazdu spoza miejsca wskazanego w umowie najmu
6zł/km
Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową
1500zł
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem
2500zł
Przewóz nielegalnych imigrantów lub przemyt ludzi lub przewóz ludzi przewóz osób nie posiadających dokumentów pobytu na terytorium Uni Europejskiej lub przewóz osób na pace pojazdu
10000zł
Przeładowanie samochodu
2000zł
Zagłuszenie sygnału GPS
10000zł
Odcięcie zapłonu
500zł
Nie wezwanie policji na miejsce szkody, zdarzenia, szkody komunikacyjnej
10000zł
Brak kontaktu z Najemcą w przypadku: nieopłacenia czynszu najmu, niezwrócenia pojazdu w terminie ustalonym w umowie (nie dotyczy przedłużenia i poinformowania Wynajmującego), braku sygnału GPS
3000zł
Uszkodzenie plandeki, panelu w kontenerze lub deski plandeki
1000zł
Przekroczenie limitu kilometrów
0,65/km